Zmiana wymagań dla stolarki z dniem 01.01.2014

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2014 r. zmieniają się wymogi dla wprowadzanej do obrotu stolarki budowlanej, która ma zastosowanie w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi (mieszkania, biura, budynki użyteczności itp.).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. (Dz.U. z 13.08.2013 r., poz. 929), zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadza się nowe wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych (punkt 1.2. załącznika nr 2 rozporządzenia “wymagalność izolacyjności cieplnej i inne wymagania zw. z oszczędnością energii) oraz minimalne klasy szczelności okien na przenikanie powietrza.

I. Zmiany związane z współczynnikiem przenikania ciepła okien Uw.

Od 1 stycznia 2014 r. maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla stolarki budowlanej, mającej zastosowanie w ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi, a nieogrzewanymi, zostają obniżone i będą wynosić:

 1. Dla okien (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych oraz powierzchni przezroczystych nieotwieranych w przegrodach zewnętrznych:
  Uw max = 1,3 W/m²K dla pomieszczeń z ti* ≥ 16°C
  Uw max = 1,8 W/m²K dla pomieszczeń z ti < 16°C
  *temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.
 2. Dla okien w ścianach wewnętrznych, w których różnica temperatur pomiędzy oddzielonymi pomieszczeniami wynosi maksymalnie 8⁰C lub w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych:
  Uw max = 1,5 W/m²K
 3. Dla drzwi w przegrodach zewnętrznych lub wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi:
  Uw max = 1,7 W/m²K
 4. Dla okien w ścianach wewnętrznych, w których różnica temperatur pomiędzy oddzielonymi pomieszczeniami wynosi powyżej 8⁰C oraz w oknach i drzwiach zewnętrznych w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych nie stosuje się wymagań współczynnika Uw.

Zgodnie z Rozporządzeniem dla budynków przemysłowych, magazynowych i gospodarczych dopuszcza się większe współczynniki przenikania ciepła, jeżeli jest to uzasadnione rachunkiem efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmującej koszty budowy oraz eksploatacji budynku.

II. Zmiany związane ze szczelnością na przenikanie powietrza przez okna

Podobnie jak w przypadku wsp. przenikania ciepła, z dniem 01.01.2014 wprowadza się minimalne wartości klas okien na przenikanie powietrza w oknach, które wynoszą:

 1. W budynkach niskich, średniowysokich i wysokich (czyli o wysokości maksymalnie 55m), przepuszczalność powietrza montowanych okien musi odpowiadać klasie 3 (lub wyższej) Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności okien i drzwi.
 2. W budynkach wysokościowych (czyli o wysokości >55m), przepuszczalność powietrza montowanych okien musi odpowiadać minimum klasie 4 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności okien i drzwi.

W obiektach dla których przed wejściem w życie rozporządzenia, czyli przed dniem 01 stycznia 2014 r. :

 • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
 • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych, w przypadku gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
 • została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego, stosuje się wartości współczynników przenikania ciepła i klas szczelności zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

Powyższe wymagania oznaczają, że od 1 stycznia.2014 r. Partner Handlowy przed zaoferowaniem dostawy (lub przyjęciem zamówienia) stolarki o określonym współczynniku przenikania ciepła powinien:

 1. upewnić się, czy stolarka przeznaczona jest do budynku przeznaczonego na stały pobyt ludzi, innego niż budynek przemysłowy, magazynowy lub gospodarczy,
 2. potwierdzić wysokość budynku, w który ma zostać zamontowana stolarka,
 3. poinformować klienta o obowiązujących od 1.01.2014 r. wymogach, dotyczących stolarki w zakresie współczynnika przenikania ciepła i klas szczelności na przenikanie powietrza.

Ponadto Partner powinien zadbać o to, aby w umowie z klientem, w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia znalazł się wyraźny zapis wskazujący na przeznaczenie budynku (mieszkalny, przemysłowy, magazynowy, gospodarczy), w którym ma być zamontowana stolarka.

Jeżeli klient, pomimo poinformowania go o wymogach dotyczących współczynnika ciepła, zamawia – wbrew tym wymogom – stolarkę o większym współczynniku przenikania ciepła, Partner Handlowy powinien uzyskać od klienta dodatkowe oświadczenie o treści, jak niżej:

“Ja …………… legitymujący się dowodem os. nr ………………………, w związku z zawartą umową na dostawę stolarki z dnia ……………….., oświadczam, iż mam pełną świadomość, że stolarka, która ma mi zostać dostarczona, nie spełnia obowiązujących od dnia 1.01.2014 r. wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. (Dz.U. z 13.08.2013 r., poz. 929), w postaci współczynnika przenikania ciepła odpowiedniego dla budynku, w którym ma być zamontowana.

Tym samym biorę na siebie pełną odpowiedzialność za skutki zamontowania stolarki nie spełniającej wymogów wynikających z obowiązujących przepisów i nie będę z tego tytułu dochodził od sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń
podpis……….., data ……………….”

Przypominamy również, że na wszystkich ofertach przygotowywanych w programie „Projektowanie okien Vetrex”, dla poszczególnych konstrukcji podany jest współczynnik przenikania ciepła Uw. Dodatkowo przed wejściem w życie rozporządzenia, w programie zostanie uzupełniona klasa szczelności okien na przenikanie powietrza oraz w przypadku zaprojektowania okien o współczynnikach wyższych niż dopuszczalne, informacja o możliwości zastosowania takich konstrukcji wyłącznie w budynkach do tego przeznaczonych.

Prosimy tym samym o zwracanie uwagi na parametry projektowanych okien i konstrukcji drzwiowych i porównywanie ich z wymaganiami w zależności od miejsca ich wbudowania.

VETREX Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za sprzedaż stolarki, zgodnie ze złożonym przez Partnera Handlowego zamówieniem, niezależnie od tego, czy zamówiona stolarka odpowiadała wymogom Rozporządzenia.

Załącznik:
Dz.U.2012, poz.926 Rozp. Ministra Zdrowia z 05.07.2013r